Algemene Voorwaarden

Artikel 1. – Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Catching Clouds: gevestigd in Breda, geregistreerd bij KVK met handelsnummer: 76934276 en nader aan te duiden als Catching Clouds
Opdrachtgever: de partij met wie Catching Clouds een overeenkomst heeft gesloten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Catching Clouds, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Catching Clouds en een opdrachtgever, waarop Catching Clouds deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Catching Clouds en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. – Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Catching Clouds zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever voor de levering van een dienst. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert, gaat deze akkoord met het aangaan van een overeenkomst. Catching Clouds heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
 2. Een overeenkomst tussen Catching Clouds en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Catching Clouds de opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen Catching Clouds en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Catching Clouds uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de afgegeven offerte.
 4. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door de Opdrachtgever zijn verzocht en door Catching Clouds bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten worden na schriftelijke/digitale goedkeuring doorberekend aan Opdrachtgever.
 5. Catching Clouds is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijswijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.
 6. Indien de Opdrachtgever besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is de Opdrachtgever verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan Catching Clouds te vergoeden.
 7. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van de Opdrachtgever niet schriftelijk/- digitaal wordt vastgelegd is Catching Clouds gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan de Opdrachtgever door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Catching Clouds zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Catching Clouds het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen verband houdende met de opdracht aan Catching Clouds aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met Catching Clouds te overleggen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Catching Clouds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Catching Clouds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Catching Clouds zijn verstrekt, heeft Catching Clouds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Catching Clouds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Catching Clouds is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. – Uitvoering en levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Catching Clouds derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Catching Clouds. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, nodig voor de voortgang van het werk, tijdig aan Catching Clouds kenbaar te maken.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Catching Clouds vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Catching Clouds op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever Catching Clouds geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Catching Clouds als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder eventuele kosten van ingeschakelde derden, aan Catching Clouds te vergoeden.

Artikel 6. – Voorstellen en Werkzaamheden

 1. Voorstellen en eventuele daaruit voortvloeiende Werkzaamheden zullen naar beste kunnen door Catching Clouds worden uitgevoerd. Catching Clouds kan nooit verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor de voorstellen c.q. Werkzaamheden of voor schade als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden door Leverancier volgens dat voorstel, voor zover die schade hieruit voortvloeit.
 2. Indien overeengekomen zal Catching Clouds een voorstel vervaardigen op grond waarvan Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze Werkzaamheden wordt overgegaan zal Opdrachtgever schriftelijk haar goedkeuring aan dat voorstel verlenen. Indien Opdrachtgever of een derde Werkzaamheden uitvoert volgens het voorstel van Catching Clouds, is Catching Clouds niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat voorstel.

Artikel 7.  – Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de gesloten overeenkomst met Catching Clouds annuleert, is Opdrachtgever aan Catching Clouds een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, evenals een eventuele vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Catching Clouds gemaakte kosten.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Catching Clouds zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Catching Clouds de Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Catching Clouds daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 8. – Intellectueel eigendom

 1. Catching Clouds behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van schetsen, storyboards, contentstrategieën, digitale producties (zoals websites), visuals, foto’s, webvideo’s, rapporten en andere bescheiden die Catching Clouds in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. Catching Clouds heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar voorstellen ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door Catching Clouds verstrekte stukken, zoals storyboards, contentstrategieën, digitale producties (zoals websites), visuals, foto’s, webvideo’s, rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Catching Clouds worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de offerte van Catching Clouds, of een deel daarvan, een opdracht te laten uitvoeren door derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Catching Clouds.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Catching Clouds mogen de door haar verstrekte storyboards, contentstrategieën, digitale producties (zoals websites), visuals, foto’s, webvideo’s, rapporten, adviezen, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een schadevergoeding aan Catching Clouds verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door Catching Clouds gedane prijsopgave. Door deze betaling gaan het eigendom en mogelijke rechten van intellectueel eigendom niet op de Opdrachtgever over. Dit eigendom blijft bij Catching Clouds.

Artikel 9. – Tarieven

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief wordt aangeboden of overeengekomen gelden artikelnummers 2, 6 en 7. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden artikelnummers 3-7.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisie, analysekosten, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven die Catching Clouds hanteert, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10. – Betaling

 1. Door Catching Clouds verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Catching Clouds.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de dan geldende wettelijke handelsrente.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11. – Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Catching Clouds worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur.
 3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 12. – Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Catching Clouds voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Catching Clouds is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met een gesloten overeenkomst met Catching Clouds beweert te hebben geleden, mits het gaat om opzet of ernstige nalatigheid van Catching Clouds.
 3. Indien Catching Clouds, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Catching Clouds verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 4. Als het voor Catching Clouds ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Catching Clouds voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Catching Clouds beperkt tot maximaal het bedrag over de periode waarin de schade is ontstaan.
 6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
 7. Catching Clouds kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Catching Clouds is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, aanhangig is gemaakt.

Artikel 13. – Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer de Opdrachtgever met Catching Clouds een contract heeft afgesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Catching Clouds is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden goede grond geven voor Catching Clouds om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 1. Catching Clouds is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of op redelijke wijze niet langer van Catching Clouds kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle openstaande vorderingen van Catching Clouds onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waaronder het geval dat Catching Clouds geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. Catching Clouds heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Catching Clouds haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Catching Clouds opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Catching Clouds niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 15. – Privacy

 1. Catching Clouds gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy, hiervoor verwijzen wij u graag naar het privacybeleid op onze website.

Artikel 16. – Geschillen Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
  Uitsluitend de competente Rechter te Breda is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend
 2. Catching Clouds heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.